Algemene voorwaarden

LONDERWERP EN AANVAARDING

Deze gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") bepalen het gebruik van (inclusief toegang tot) deze website beheerd door Lee Hecht Harrison (hierna "LHH", "wij" of "ons" genoemd) inclusief de beschikbaar gestelde inhoud via deze website (de "Website").

Iedereen die de Website bezoekt ('u') accepteert hiermee deze Gebruiksvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het moment van uw bezoek aan de Website, en gaat ermee akkoord zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te zullen houden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en uw gebruik van de Website valt onder de huidige Gebruiksvoorwaarden die gelden vanaf de datum van uw gebruik van de website. Lees deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw om te verifiëren of u hiermee akkoord gaat. Als u er niet mee akkoord gaat, mag u de Website niet meer gebruiken.

Op de inhoud die wij via de Website aan u beschikbaar stellen (de 'Inhoud'), kunnen speciale voorwaarden ('Speciale Voorwaarden') van toepassing zijn, die u elke keer accepteert wanneer u die Inhoud opent. Wanneer er sprake is van een tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden, hebben de Speciale Voorwaarden voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden. Elke keer wanneer u de Website en de Inhoud daarvan bezoekt, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden die van toepassing zijn op die Inhoud.

De Website is geen bron van advies of middel om een zakelijke relatie van welke aard dan ook tot stand te brengen tussen u en ons, en beweert dit ook niet te zijn. Toegang tot de Website is toegestaan op een tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de Inhoud die we op de Website aanbieden, zonder kennisgeving terug te trekken of aan te passen. We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde gedeelten van de Website of tot de hele Website beperken.

We zijn op geen enkele wijze verplicht om de Website beschikbaar te maken en we zijn niet aansprakelijk als de Website om welke reden dan ook, op enig moment of gedurende een bepaalde periode, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U erkent en u accepteert vrijwillig en uitdrukkelijk dat uw gebruik van de Website uitsluitend en alleen uw verantwoordelijkheid is.

U moet zelf alle maatregelen treffen die voor u nodig zijn om toegang te krijgen en te hebben tot de Website. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website, zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Speciale Voorwaarden, en zich hieraan houden.

Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden blootgeven. We hebben het recht om een gebruikersidentificatiecode of een wachtwoord, ongeacht of dat door uzelf is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als wij van mening zijn dat u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Door de Website te bezoeken gaat u ermee akkoord geen acties te zullen uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor ons imago, onze belangen of onze rechten of die van aan ons gelieerde ondernemingen ('Bedrijven van LHH Group'), of die schadelijk kunnen zijn voor de Website, de Website onbruikbaar kunnen maken of de Website kunnen overbelasten, of die het normale gebruik van de Website door andere bezoekers, op welke manier dan ook, kunnen belemmeren.

We implementeren beveiligingsmaatregelen die adequaat zijn om de aanwezigheid van virussen te detecteren. U dient zich er echter van bewust te zijn dat de bestaande beveiligingsmaatregelen voor computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat we daarom niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in uw computersystemen (hardware en software) of aan uw gegevens en bestanden in uw systemen.

INHOUD
We zijn op geen enkele wijze verplicht de juistheid van de Inhoud te controleren en we bieden geen garantie voor de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of relevantie van de Inhoud en/of dat de Inhoud up-to-date is. We wijzen uitdrukkelijk elke en alle aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen met betrekking tot de Inhoud en de Website, behalve wanneer een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit fraude of een bedrieglijk onjuiste weergave door ons of uit de dood of persoonlijk letsel door onze nalatigheid.

De toevoeging van de Inhoud aan de Website betekent op geen enkele wijze dat er personeelsdiensten of andere soorten diensten zullen worden geleverd. LHH en de Bedrijven van LHH Group zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor beslissingen die u neemt op basis van de Inhoud.

GEEN AANBOD OF UITNODIGING

De informatie die op de Website wordt geboden, is geen aanbod of uitnodiging voor de aankoop of overdracht van, de handel in of andere transacties met Adecco-effecten. Investeerders dienen investeringsbesluiten niet te baseren op deze informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud op de website is eigendom van ons of wordt door met een gebruikerslicentie gebruikt. Alles wat u op de Website ziet of leest (zoals afbeeldingen, foto's, illustraties, teksten, videoclips en andere materialen) wordt wereldwijd beschermd door wetten op het gebied van auteursrechten, ontwerp, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U moet alle intellectuele eigendomsrechten in de Website en de Inhoud te allen tijde respecteren, ongeacht of dit rechten zijn van ons, van een van de Bedrijven van LHH Group of van een derde partij. U mag geen enkele Inhoud verkrijgen of proberen te verkrijgen via andere manieren of procedures dan de manieren of procedures die via de Website aan u ter beschikking worden gesteld.

Deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website verlenen u nooit intellectuele eigendomsrechten in de Website of de Inhoud, behalve de rechten zoals die in dit document of in eventuele Speciale Voorwaarden zijn gespecificeerd. Het is u dan ook uitdrukkelijk verboden om wat betreft delen van of de inhoud de Website, op enige andere manier, op welke wijze of met welke procedure dan ook, behalve zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden of relevante speciale voorwaarden, of wanneer u dit volgens de toepasselijke wetgeving mag doen, of wanneer de houder van de relevante rechten uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, over gaan tot enige reproductie, verandering, distributie of openbare communicatie, het beschikbaar maken, het extraheren, het hergebruiken of opnieuw te verzenden.

LINKS EN KOPPELINGEN

Op de Website kunnen links staan die leiden naar andere websites van derde partijen die niet aan ons zijn gelieerd. De aanwezigheid van links naar sites van derde partijen impliceert niet dat wij die sites aanbevelen en we accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden die met links van en naar deze Website zijn gekoppeld. We hebben niet alle sites gecontroleerd die aan de Website zijn gekoppeld en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van externe pagina's of andere sites die aan de Website zijn gekoppeld. Het volgen van een link naar een externe pagina of een site van derden is voor uw eigen risico.

Voor elke link naar de website vanaf een website van derden is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onze Privacyverklaring van toepassing, die deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie.

GEEN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet en verklaren niet dat de Website en/of de Inhoud juist, volledig, foutloos of betrouwbaar is of dat het gebruik van de Website en/of de Inhoud niet in strijd is met de rechten van derden. We kunnen niet garanderen dat de functionele aspecten van de Website en/of de Inhoud geen fouten bevatten of dat de servers die deze beschikbaar stellen, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van de Website en/of de Inhoud is voor uw eigen risico en alles op de Website wordt u aangeboden 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar', zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch geïmpliceerd. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of in verband staat met, gebruik van de Website of de Inhoud, of deze schade nu direct of indirect, incidenteel, als gevolg van, of anderszins optreedt. We kunnen bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gebruik, onderbreking van zaken, gederfde winsten of verlies van gegevens, ongeacht de vorm of de actie.

GELDEND RECHT EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze Website en de Inhoud vallen onder het recht van het land waarin u de diensten gebruikt, en deze zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat land.

AANPASSINGEN

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen en het gebruik van deze website is onderworpen aan de dan geldende Gebruiksvoorwaarden, telkens wanneer u de website en de inhoud ervan bezoekt. Lees deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw zodat u weet wat deze inhouden. Aanpassingen worden pas van kracht nadat ze in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

Laatste bijwerking: 17 mei 2018